Jiang Hu's webpage has moved.

The new URL is http://cesg.tamu.edu/faculty/jiang-hu/